Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Koers Bouwkundig Buro 2020.

Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer 81521588.

 

1 Definities 1.1

In deze voorwaarden wordt ‘Koers Bouwkundig Buro als ‘opdrachtnemer’ aangeduid en ‘opdrachtgever’: de wederpartij van Koers Bouwkundig Buro. Op alle aanbiedingen van en aan Koers Bouwkundig Buro tot uitvoering van diensten

(hierna: “werkzaamheden”) door alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen en opdrachten, zijn deze voorwaarden van toepassing.

 

  1. Opdrachten, aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten

2.1 Acceptaties en opdrachten van aanbiedingen door opdrachtgever gelden als onherroepelijk, opdrachtnemer is slechts gebonden, voor zover en zoals zij dit schriftelijk heeft bevestigd. 2.2 Indien opdrachtnemer op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat opdrachtnemer de opdracht zal kunnen uitvoeren, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen met de mededeling dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden. 2.3 Opdrachtnemer is bevoegd om eventuele werkzaamheden (onder leiding) van opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van bepaalde onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer voor de deugdelijke nakoming van de opdracht. 2.4 Alle aanbiedingen van opdrachtnemer gelden tot 21 dagen na dagtekening.

  1. Prijzen

3.1 Alle door opdrachtnemer opgegeven of met haar overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 3.2 Een opgegeven of overeengekomen prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij opdrachtnemer bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens en dergelijke kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs. Bij werkzaamheden met een langere looptijd dan drie maanden mogen na die termijn optredende wijzigingen in kostprijsfactoren bovendien worden doorberekend. 3.3 In de rapportage vermelde prijzen voor herstel van gebreken zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden en gangbare databanken en zijn indicatief, hierdoor kunnen er door opdrachtgever geen rechten aan worden ontleend. 3.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het indexcijfer van de gezinsconsumptie.

 

  1. Uitvoering

4.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en weten verrichten. Opdrachtnemer geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen. 4.2 De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet eerder dan nadat opdrachtnemer beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door opdrachtnemer is ontvangen of zekerheid ten behoeve van opdrachtnemer is gesteld. 4.3 Indien de opdrachtgever met opdrachtnemer een bepaalde datum, een eind of opleveringsdatum voor de werkzaamheden is overeengekomen, is opdrachtgever in geval van overschrijding daarvan door omstandigheden, die hem niet zelf kunnen worden toegerekend, gerechtigd opdrachtnemer een redelijke termijn te stellen, waarbinnen de werkzaamheden alsnog uitgevoerd dienen te zijn, bij in gebreke, van welke uitvoering de opdrachtgever gerechtigd, is de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. 4.4 Opdrachtnemer heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten. De inspecties zijn gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructief onderzoek van de daartoe onder normale omstandigheden en veilig bereikbare onderdelen en vaststelling van voorhanden zijnde tekortkomingen. Opdrachtgever heeft het recht om de inhoud van de door opdrachtnemer opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 14 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen schriftelijk aan opdrachtnemer door te geven. Tenzij binnen 14 dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde werkzaamheden, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. Opdrachtnemer heeft het recht zich te vergewissen omtrent de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen enkel recht te dier zake tegen opdrachtnemer kan doen gelden.

 

  1. Aansprakelijkheid

5.1 Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade, die opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door opdrachtnemer, en opdrachtgever bovendien kan aantonen dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van opdrachtnemer. 5.2 Bij mogelijke c.q. vermeende aansprakelijkheid, is deze, in alle redelijkheid en billijkheid, als volgt gemaximeerd; voor uitgevoerde bouwkundige keuringen, bouwtechnische/bouwtechno rapportages, uitgevoerde expertises en alle verdere daarmee samenhangende werkzaamheden en rapportages voor 2 keer de waarde van het rapport tot een maximum van € 750,00 (zegge: zevenhond vijftig euro). 5.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschaden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van (het verschaffen van) gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, schade als gevolg van handelingen van aannemers of leveranciers in strijd met tekeningen, het bestek, ondeugdelijk uitgevoerde (herstel) werkzaamheden en/of verdere voorwaarden, schade aan personen, goederen of ter zake van het bouwkundige werk ontstaan, als gevolg van gebreken alsmede door ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door derden en eventueel daaruit ontstane gevolgschaden en schaden wegens door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden, gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. 5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schades, die voortvloeien uit storingen en/of meerwerk veroorzaakt door of vanwege voorschriften en maatregelen van overheden of nutsbedrijven. 5.5 Opdrachtgever is gehouden schade die een recht op schadevergoeding kan doen ontstaan binnen 14 dagen na inspectiedatum schriftelijk aan opdrachtnemer te melden. 5.6 Indien opdrachtnemer met in achtneming van het vorenstaande aansprakelijk is voor schade, is opdrachtnemer gerechtigd de schade op eigen kosten te (doen) beperken of ongedaan te maken, te herstellen of te (doen) herstellen. 5.7 Het advies van opdrachtnemer in de rapportages is op een visuele, non-destructieve beoordeling gebaseerd, worden in de rapportages alleen zichtbare gebreken vermeld. Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken die niet zichtbaar zijn. 5.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat opdrachtnemer gebreken niet in de rapportages heeft vermeld doordat opdrachtgever of derden informatie van de geïnspecteerde objecten hebben verzwegen of onjuist verstrekt. 5.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zaken die opdrachtnemer niet geïnspecteerd heeft, en waarvan opdrachtnemer in de rapportages heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd onder schriftelijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is gebleven. 5.10 Opdrachtgever dient opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om een toerekenbare tekortkoming te herstellen. Indien opdrachtgever zelf tot hertel heeft besloten en hiertoe is overgegaan zonder dat opdrachtnemer hierover schriftelijk is geïnformeerd of opdrachtnemer de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt opdrachtgever hiermee het recht op her inspectie en/of enige schadevergoeding jegens opdrachtnemer. 5.11 Elke vordering jegens opdrachtnemer, behalve die welke door opdrachtnemer is erkend, vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering. 5.12 De werknemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

 

  1. Betalingen

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Opdrachtnemer heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen. 6.2 Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is naast eenmalige administratiekosten wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling. De administratiekosten en/of incassokosten bedraagt 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 125,00 per aangelegenheid. 6.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van opdrachtnemer, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever of verband houdende met het verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever gepretendeerde vordering, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

  1. Verplichting opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever dient opdrachtnemer van alle relevante informatie te voorzien die nodig is voor de uitvoering van haar Werkzaamheden. 7.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het gebouw tijdens de werkzaamheden voor opdrachtnemer toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is. Indien opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, is opdrachtgever aan opdrachtnemer het annuleringstarief verschuldigd. 7.3 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak tot inspectie te annuleren. Bij annulering na deze termijn is opdrachtgever de volledige prijs aan opdrachtnemer verschuldigd.

 

  1. Bescherming van kennis en informatie

8.1 Alle auteursrechten, en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, rapportages, tekeningen en/of software, blijven bij opdrachtnemer of derden rechthebbenden en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op de opdrachtgever over. 8.2 Totdat opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijven alle afgegeven rapportages eigendom van opdrachtnemer. 8.3 Het is opdrachtgever strikt verboden de door opdrachtnemer geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derde ter inzage te geven of af te staan, tenzij opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde betalingsconditie heeft voldaan. 8.4 Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig is nagekomen doch desondanks de door opdrachtnemer geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is opdrachtgever – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is – een direct opeisbare boete ad € 7500,00 aan opdrachtnemer verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door opdrachtgever.

 

  1. Klachten

9.1 Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op dat hetgeen is opgeleverd, niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien opdrachtgever opdrachtnemer niet binnen een week na de datum van rapportdatum hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld. 9.2 Klachten ontslaan opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting jegens opdrachtnemer en worden tevens uitsluitend in behandeling genomen indien opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 9.3 Klachten die opdrachtnemer bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van her inspectie en/of schadevergoeding. 9.4 Klachten omtrent verzonden facturen van opdrachtnemer aan opdracht gever dienen binnen 8 dagen na factuurdatum, door opdrachtnemer, schriftelijk te zijn ontvangen.

 

  1. Geschillenbeslechting

10.1 De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden volgens de wet bevoegde rechter.

 

  1. Toepasselijk recht

11.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.